[NLMC,BĐTY] Chương 26+27+28

Bạn Vô Danh làm việc rất năng suất, mọi người vào thread Ngoảnh lại bên kites theo dõi nhé:

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Have fun! ^^

Advertisements